Vấn đề đăng ký tài khoản ngân hàng là yếu tố khá quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, tuy nhiên có rất nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết cụ thể đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư hay là cơ quan nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định này nhé!

dang-ky-tai-khoan-doanh-nghiep

1. Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan nào?

+ Theo quy định cũ trước ngày 01/05/2021:

Căn cứ thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định:
Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin của tài khoản ngân hàng hay mở tài khoản ngân hàng thì Doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (có mẫu phụ lục II) theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT và nộp lên Sở kế hoạch đầu tư.
Như vậy nghĩa là doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.

+ Theo quy định mới nhất từ ngày 01/5/2021 trở đi:

Theo quy định tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 01/5/2021 có mẫu phụ lục II-1 thì thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì không còn mục về thông tin tài khoản ngân hàng.
Quy định trên có nghĩa là khi doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng hay mở tài khoản ngân hàng thì không cần phải thực hiện bước đăng ký tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư nữa.

bank-account

Vậy trong trường hợp này thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ đăng ký với cơ quan nào? Thực tế, chưa có quy định cụ thể, tuy nhiên vẫn có một số cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tương tự như đăng ký về nộp thuế điện tử.

* Mẫu phụ lục II-1 theo quy định tại thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT:

Phụ lục II-1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………….                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………………………………………………………………………………….………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………….…………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………….………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh (chỉ kê khai khi không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi dựa trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký sự thay đổi trên cơ sở tách sự kiện doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………….…………………………………………….……
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………….…………………………………………….……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh (chỉ kê khai khi không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:…………………………………………………….…………………………………………….………….……
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh hay văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh: [ ] Có    [ ] Không

2. Có được khấu trừ thuế GTGT khi không đăng ký TKNH?

– Thời điểm trước ngày 15/12/2016:

Căn cứ thông tư số 119/2-014/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng tức là chứng từ mà chứng minh việc chuyển tiền thông qua tài khoản giữa bên mua với bên bán với điều kiện tài khoản của bên bán hay bên mua đều phải đã đăng ký hoặc là thông báo với cơ quan thuế.

Bên mua sẽ không cần phải đăng ký hay thông báo cho cơ quan thuế khoản tiền vay ở những tổ chức tín dụng mà để thanh toán cho các nhà cung cấp mà mở ở những tổ chức dịch vụ thanh toán với các hình thức như là séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, nhờ thu, sim điện thoại, thẻ tín dụng hoặc một số hình thức khác (gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang cho tài khoản bên bán mang tên của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang cho tài khoản bên bán nếu trường hợp tài khoản đã đăng ký giao dịch tại cơ quan thuế.

– Thời điểm từ ngày 15/12/2016:

Căn cứ điều 1 thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/12/2016 quy định:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang cho tài khoản bên bán mở tại tổ chức dịch vụ thanh toán với các hình thức như là séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, nhờ thu, sim điện thoại, thẻ tín dụng hoặc một số hình thức khác gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang cho tài khoản bên bán có mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là bên mua thanh toán thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên của chủ doanh nghiệp tư nhân sang cho tài khoản của bên bán.

Như vậy theo quy định mới trên thì có thể thấy tài khoản ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế hay sở kế hoạch đầu tư thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tuy nhiên cần chú ý các trường hợp sau:

* Điều kiện bắt buộc với hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu là phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt(ví dụ: thanh toán qua ngân hàng) mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và ghi nhận chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập Doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc về đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư hay cơ quan nào .

 

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan