Khi mới hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc theo hàng năm thì doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phải nộp thuế môn bài, vậy quy định cụ thể về thuế môn bài 2021 như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những quy định mới nhất bạn có thể hiểu rõ hơn.

1. Những đối tượng nộp lệ phí môn bài

doi-tuong-nop-le-phi-mon-bai

Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 quy định về lệ phí môn bài; Điều 2 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài; Điều 2 thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 302/2016/TT-BTC , quy định về đối tượng nộp lệ phí thuế môn bài là:

 • Các doanh nghiệp thành lập đúng theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức thành lập đúng theo Luật hợp tác xã.
 • Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Các tổ chức khác hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Các văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của tổ chức tại khoản 1,2,3,4,5 điều này.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Đơn vị sự nghiệp thành lập đúng quy định pháp luật.

2. Những đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Căn cứ Điều 3, Thông tư 302/2016/TT-BTC thì các đối tượng được miễn lệ phí môn bài gồm:

 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất doanh thu hàng năm ở mức 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu này nhằm xác định nhóm cá nhân, hộ gia đình, cá nhân được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân theo luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không có nơi kinh doanh cố định, không thường xuyên kinh doanh. Điều này hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân mà không có nơi kinh doanh cố định ở điều này gồm cả cá nhân là xã viên hợp tác xã; hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật; cá nhân ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán đúng giá khấu từ thuế tại nguồn.
 • Hộ gia đình, cá nhân và nhóm cá nhân mà hoạt động sản xuất muối.
 • Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa của xã; các cơ quan báo chí (báo nói, báo in, báo điện tử, báo hình).
 • Liên hiệp hợp tác xã (gồm cả văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh:, hợp tác xã có hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện; quỹ tín dụng nhân dân; địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ở miền núi.
 • Trường hợp năm đầu thành lập hoặc hoạt động kinh doanh, sản xuất từ ngày 01/01 đến 31/12 được miễn lệ phí môn bài với:
  • Tổ chức mới thành lập (có mã số doanh nghiệp và mã số thuế mới)
  • Cá nhân, hộ gia đình nhó cá nhân lần đầu hoạt động kinh doanh, sản xuất.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh mà trong thời gian miễn lệ phí môn bài thì văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu kể từ ngày cấp GCNĐK doanh nghiệp lần đầu.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh mà trong thời gian miễn lệ phí môn bài thì văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.
  • Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của DN vừa và nhỏ thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày 25/02/2020 đến hết thời hạn DN nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 thì miễn lệ phí môn bài theo quy định ở Điều16, 35 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

3. Năm 2021 mức đóng thuế môn bài theo quy định mới nhất

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Thông tư số 65/2020/TT-BTC thì mức đóng thuế môn bài 2021 cụ thể là:

 • Mức thu lệ phí môn bài với tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất dịch vụ, hàng hóa:
thue-phi-mon-bai-voi-san-xuat-dich-vu-hang-hoa

Mức thu lệ phí môn bài với tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất dịch vụ, hàng hóa

*Lưu ý:  Vốn điều lệ được ghi trong GCNĐK doanh nghiệp hoặc GCNĐK kinh doanh hoặc trong điều lệ của  hợp tác xã. Đối với vốn đầu tư được ghi ở Quyết định chủ trương đầu tư hoặc GCNĐK đầu tư.

 • Mức thu lệ phí môn bài với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân HĐ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ:
thue-mon-bai-voi-ho-gia-dinh-ca-nhan-nhom-ca-nhan-hd-kinh-doanh-san-xuat-dich-vu

Mức thu lệ phí môn bài với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân HĐ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ

*Lưu ý: doanh thu làm căn cứ xác định mức nộp lệ phí môn bài được quy định rõ ở nghị định này.Lưu ý: Vốn điều lệ được ghi trong GCNĐK doanh nghiệp hoặc GCNĐK kinh doanh hoặc trong điều lệ của hợp tác xã. Đối với vốn đầu tư được ghi ở Quyết định chủ trương đầu tư hoặc GCNĐK đầu tư.

Chi nhánh, tổ chức, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp không được miễn lệ phí môn bài ở năm đầu thành lập hoặc hoạt động kinh doanh, sản xuất) được thành lập, cấp đăng ký thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cả năm; Trường hợp thành lập, đăng ký thuế, mã số DN trong 06 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.

 • DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gồm cả văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh) khi mà hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập DN). Trường hợp kết thúc thời gian 06 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài cả năm. Trường hợp kết thúc thời gian 06 tháng đầu năm nộp lệ phí môn bài cả năm.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất đã giải thể nhưng họat động lại trong 06 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài cả năm, hoạt động 06 tháng đầu năm nộp lệ phí môn bài cả năm.

4. Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài theo quy định mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP; Nghị định 22/2020/NĐ – CP có hiệu lực ngày 25/02/2020 thì:

 • Thời hạn về nộp tờ khai lệ phí môn bài
  • Người nộp lệ phí môn bài mới hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc mới thành lập; DN vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh thì thực hiện việc khai lệ phí môn bài, nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 30/01 sau năm mới ra hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc là mới thành lập.
  • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không cần kê khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào cơ sở dữ liệu ngành thuế, tờ khai thuế để xác định doanh thu tính lệ phí môn bài phải nộp của cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân.
 • Thời hạn về nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài 2021 chậm nhất là vào ngày 30/01 hàng năm.

  • DN vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gồm cả văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh) khi hết thời hạn miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 tính từ năm thành lập DN) nộp lệ phí môn bài cụ thể:
   • Thời hạn nộp chậm nhất 30/07 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn: trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm.
   • Thời hạn chậm nhất nộp là 30/01 của năm liền kề khi hết thời gian miễn: Trường hợp hết thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm.
  • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, sản xuất đã giải thể nhưng hoạt động lại nộp như sau:
   • Thời hạn nộp chậm nhất là 30/07 năm ra hoạt động với trường hợp hoạt động trong 6 tháng đầu năm.
   • Thời hạn nộp chậm nhất là 30/01 của năm liền kề năm ra hoạt động với trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng cuối năm.

5. Quy định mới nhất khi tạm ngừng kinh doanh và kê khai thuế môn bài

tam-ngung-kinh-doanh-va-ke-khai-thue-mon-bai

Tạm ngừng kinh doanh và kê khai thuế môn bài

Căn cứ khoản 3, Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC và khoản 4, Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định Khi tạm ngừng kinh doanh thì việc kê khai thuế môn bài 2021 được thực hiện:

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động làm văn bản gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp về tạm ngừng hoạt động kinh doanh, sản xuất trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến 31/12), tuy nhiên điều kiện văn bản phải được gửi trước thời hạn nộp lệ phí ngày 30/01 hàng năm và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng HĐ kinh doanh, sản xuất sẽ không cần nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh đó. Nếu không đáp ứng điều kiện trên sẽ phải nộp lệ phí môn bài cả năm.

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan