Áp dụng đối với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát thường xuyên các hoạt động tài chính kế toán để đảm bảo tính chính xácminh bạch khách quan, tuân thủ các quy định nội bộ của công ty. hoat-dong-ke-toan-tai-chinh

(Dịch vụ trọn gói cho thuê kế toán trưởng)

Nội dung dịch vụ:

Xây dựng bộ quy định và quy trình kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như quy chế chi tiêu, sổ tay nhân viên, quy trình thanh toán….
• Xây dựng bộ máy kế toán, đào tạo nhân viên kế toán, chuẩn bị đội ngũ nhân viên kế cận đảm bảo tính thông suốt của các thông tin kế toán.
• Định kỳ kiểm tra hạch toán kế toán.
• Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
• Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng
• Kiểm soát hệ thống báo sổ sách kế toán
• Kiểm soát và tư vấn thuế TNDN tạm tính
• Kiểm soát và tư vấn BCTC và quyết toán cuối năm
• Đảm bảo tính ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính
• Báo cáo quản trị và họp với ban giám đốc theo tháng
• Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế doanh nghiệp
• Đào tạo và ổn định bộ máy kế toán DN


GA ADVISOR VIET NAM

Add: R.408, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City