Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính. Đồng thời đưa ra  biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Một trong những nội dung quan trọng của Thông tư này là: Khi nào tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát?

Tham khảo các bài viết:

Cập nhật quy định thuế môn bài mới nhất năm 2020 đối với doanh nghiệp mới thành lập

9 công việc kế toán thuế trọn gói dịch vụ của GA Accounting

Những kỹ năng cần có của một kế toán trưởng giỏi

Cụ thể theo Điều 14, Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát trong các trường hợp sau:

Thứ nhất

Tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 03 tháng liên tục.

Thứ hai

Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 120% đến dưới 150%.

Thứ ba

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150%.

Theo quy định của Thông tư số 91/2020/TT-BTC, thời hạn kiểm soát không quá 12 thán.  Kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát.

Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần giao dịch của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát. Được triển khai sau thời hạn 04 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát

Việc đình chỉ giao dịch của công ty chứng khoán thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán kết thúc khi công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát. Trình tự, thủ tục đình chỉ giao dịch của công ty chứng khoán thành viên thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát. Điều đó xảy ra khi  tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 03 tháng liên tục. Trong đó, tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Đồng thời,  tổ chức kinh doanh chứng khoán có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc khắc phục tình trạng kiểm soát. Được xét theo Phụ lục số XI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC.

 

Share to be shared!
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan