Làm thế nào để đóng sổ kế toán không sai sót?

Đó là câu hỏi mà các kế toán thường thắc mắc khi thực hiện công việc đóng sổ kế toán. Điều này sẽ khiến các kế toán vất vả trong việc giải quyết hoặc bổ sung những thiếu sót về sau.

GA Advisor sẽ chỉ ra 6 công việc quan trọng khi thực hiện đóng sổ kế toán.

1. Kế toán công nợ phải thu

 • Kế toán doanh thu:

–  Đối soát tiền thu về trên Sổ quỹ tiền mặt (111), Sổ Tiền gửi ngân hàng (112) của sổ kế toán với các bảng tổng hợp các khoản phải thu.

–  Đối soát hoá đơn: In sổ chi tiết bán hàng (TK 131) đối soát với hóa đơn đầu ra.

Xem toàn bộ hoá đơn xuất ra đã được hạch toán chưa?

–  Đối soát hàng tồn kho: Kiểm tra với TK 156 để đảm bảo hàng tồn kho phải có đầy đủ hoá đơn.

Lưu ý: Hóa đơn phải xuất đúng thời điểm (đúng tháng phát sinh), không được nhảy cách, lưu ý không bỏ qua số thứ tự, phải sắp xếp thứ tự hóa đơn theo ngày tháng cho phù hợp.

 • Công nợ phải thu:

–  Kiểm tra các TK 111, 112, 131, 141, 136, 138…: Tiền thu về đã hết chưa

–  Nếu TK phải thu còn số dư, cuối tháng cần phải gửi xác nhận công nợ cho các khách hàng, nhân viên, đối tác của doanh nghiệp đang làm.

–  Kiểm tra kỹ TK 131 với các TK 511, 111, 112

–  In sổ chi tiết 131 cho từng khách hàng, kiểm tra lại lần cuối, sau đó gửi thư xác nhận với khách hàng.

–  Tạm ứng: Tạm ứng phải có quy định thời gian hoàn ứng, quyết toán tạm ứng.

Thực hiện in số dư tạm ứng từng nhân viên, khách hàng để kiểm tra và xác nhận.

–  Đối với các khoản phải thu nội bộ cũng phải kiểm tra chéo nội bộ xem có khớp không?

– Các khoản phải thu khác: Kiểm tra theo từng đối tượng.

–     Đóng sổ kế toán công nợ phải thu

2. Kế toán công nợ phải trả

 • Kếtoán chi phí

– Kiểm tra các bút toán định khoản chi phí xem đã hạch toán đúng chi phí chưa?

–  Đối chiếu tiền đã chi đi trên Sổ quỹ tiền mặt (111); Sổ Tiền gửi ngân hàng (112) của sổ kế toán với các Bảng tổng hợp các khoản phải trả.

–  Hoá đơn nhận được đã hạch toán vào TK 331 chưa? (Thường TK 331 sẽ cho vào đối ứng với TK đầu 6).

–  Bảng lương: Kiểm tra phát sinh và số dư các TK 334, 3335, 642 (Hạch toán đúng, đủ), kiểm tra chéo với TK tiền để xem DN đã chi đủ lương chưa.

– Kiểm tra các khoản BHYT, BHXH: Đối chiếu bảng lương với chứng từ bảo hiểm. Kiểm tra xem đã nộp bảo hiểm đúng hạn chưa?

–  Kiểm tra các khoản phải nộp nhà nước: Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế GTGT. Kiểm tra xem đã hạch toán và nộp tiền đúng hạn chưa, thực hiện in giấy nộp tiền và lưu chứng từ.

–    Phân bổ chi phí

Chạy bảng phân bổ, check phát sinh và số dư xem có đúng không?

–    Kiểm tra lại toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ

– Chạy toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ này, so sánh với kỳ trước, mục đích: Kiểm soát sự tăng giảm của chi phí, đồng thời kiểm tra lần cuối xem có hạch toán sai làm tăng chi phí này, giảm chi phí khác hay không?

 • Công nợ phải trả

–  Kiểm tra kỹ tất cả các bút toán phải trả, kiểm tra phần mua hàng, kiểm tra chéo giữa các TK 156, 331, 111, 112, sau đó in sổ chi tiết TK 331 cho từng khách hàng, rồi kiểm tra lại lần cuối.

– Kiểm tra các khoản công nợ với hợp đồng mua bán (nếu có).

– Đối với các khoản phải trả nhân viên và nội bộ chi nhánh thì cũng phải chốt sổ.

–  Đối chiếu sổ quỹ, sổ phụ Ngân hàng

–  Công nợ phải trả: Thực hiện in sổ chi tiết từng đối tượng, khách hàng

– Thực hiện kiểm tra định kỳ công nợ phải thu, phải trả (nếu có số dư thì gửi xác nhận)

* Note: Phải hạch toán DT, CP đúng thời điểm

 • Đóng sổ Kế toán công nợ phải trả

3. Kế toán hàng tồn kho

– Kiểm tra xem hàng nhập đã đầy đủ chưa?

– Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?

– Không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.

– Đối chiếu hàng hóa tồn kho với Khách hàng.

– Đối với công ty có hoạt động xây lắp, xây dựng theo công trình: Số dư TK 154 chi tiết phải khớp với sổ chi tiết giá thành (Theo từng công trình cụ thể).

– Kiểm tra các TK 156, 154, 153, 151

– Thực hiện rà soát các lô hàng mua về đã nhập kho chưa? (Kể cả nhập kho nội bộ)

– Sau khi cập nhật hết các lô hàng và kiểm tra xong doanh số xuất trong tháng với bộ phận thu tiền, thực hiện chạy giá bình quân, chạy sổ chi tiết N_X_T, sau đó so sánh, đối chiếu với báo cáo kiểm kê hàng hóa.

– Đóng sổ kế toán HTK

4. Kế toán tổng hợp

– Kết chuyển doanh thu, chi phí

– Chạy BCĐPS (Bản nháp)

Kiểm tra số dư của các TK trên Bảng cân đối PS xem số liệu có hợp lý không?

(Lưu ý: Quản lý cần kiểm tra ngay bảng cân đối PS ở bước này, có vấn đề gì sẽ chỉnh sửa luôn)

– Dự thu Chi phí (Kèm bảng chi tiết)

– Dự thu Doanh thu (Kèm bảng chi tiết)

Trong trường hợp đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có doanh thu ứng trước như dịch vụ viễn thông, thì các khoản DT này sẽ được hạch toán vào TK 3387

– Làm bút toán tổng hợp: Dự thu DT – CP

– Chạy BCĐPS (Bản chính thức)

– Quản lý kiểm tra lần cuối BCĐPS (Bản chính thức) (ghi rõ tên, ngày kiểm tra)

– Đóng sổ Kế toán tổng hợp

5.  Tờ khai thuế GTGT

– Kiểm tra xem số dư ở chỉ tiêu 43 (Số Thuế GTGT được khấu trừ sang kỳ sau) trên tờ khai thuế GTGT phải khớp so với số dư trên TK 1331.

– Kiểm tra xem số liệu ở chỉ tiêu 40 (Số thuế GTGT phải nộp) trên tờ khai thuế GTGT phải khớp với số thuế GTGT đã nộp (Số phát sinh TK 3331).

– Kiểm tra từng hoá đơn với tờ khai (kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hoá đơn), sắp xếp theo đúng thứ tự như trong tờ khai.

– Kiểm tra tình hình hoá đơn phải khớp với Báo cáo sử dụng hóa đơn đã nộp.

6. Báo cáo

– Xuất file BCTC trên phần mềm kế toán (đã được kiểm tra bởi Quản lý)

– Báo cáo tài chính năm:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN.

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN.

Báo cáo quyết toán thuế TNCN
– Báo cáo quyết toán thuế TNDN

– Nộp Thuế TNDN năm nếu có lãi, nếu lãi thì phải làm thêm phụ lục 03-2A-TNDN chuyển lỗ năm trước sang.

– Gửi Báo cáo cho Khách hàng.

Xem thêm:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về hàng cho, biếu, tặng trong doanh nghiệp

Tại sao bạn nên ứng dụng phần mềm kế toán đám mây?

 

 

src=”https://crm.slimsoft.vn/gaadvisor/forms/wtl/fc9d9f7077121215c99792ed67c80382″ width=”600″ height=”550″ frameborder=”1″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related Post

 • types of business in vietnam - latest updated

  Types of business in Vietnam

  Vietnam offers some choices when setting up a business in the country. According to VIETNAM ENTERPRISE LAW 2014, there are 5 types of business.

  Share to be shared!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  See more