Theo đó, Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 5 cấp (Phụ lục I):

– Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 02 chữ số từ 01 đến 12;

– Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 04 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 05 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 06 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 07 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng;

Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related Post

 • types of business in vietnam - latest updated

  Types of business in Vietnam

  Vietnam offers some choices when setting up a business in the country. According to VIETNAM ENTERPRISE LAW 2014, there are 5 types of business.

  Share to be shared!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  See more